Forsikring og ansvar

Det er tegnet ulykkesforsikring på barnehagebarna i If. 

Forsikringen gjelder i barnehagen, på turer og til og fra barnehagen.                                            

For ulykker og invaliditet er summen kr. 500.000,-. 

For dødsfall kr. 10.000,-. 

Barnehagen har gode rutiner for å forebygge og ivareta sikkerheten til barna best mulig. Det jobbes systematisk med helse, miljø og sikkerhet, og utarbeidede prosedyrer finnes i barnehagens HMS perm. Disse følges opp og ajourholdes jevnlig. Det er også utarbeidet egen beredskapsplan for ulykker og brann. Avvik registreres på egne skjemaer.

Brann-/evakueringsøvelser  holdes minst to ganger i året med barna.

De ansatte oppdateres på førstehjelp minst annet hvert år.